Pouť ke sv. Antonínu v Javorníku

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Javorník, Zdroj: Text: MG, foto: AG, Vydáno dne: 19. 06. 2018

antonicek_kaple.jpgVe čtvrtek 14. června 2018 se dopoledne sešla skupinka farníků, která se postarala o úklid kaple sv. Antonína z Padovy. Kaplička se nachází 1 km za javornickým zámeckým parkem na úpatí Rychlebských hor a pouť zde bývá pouze jednou do roka, proto se vše čistilo od prachu, pavučin, umývala se okna apod. V sobotu 16. června 2018 v 14:30 hodin zde byla sloužena poutní mše svatá. Sešlo se kolem 25 poutníků a to nejen z Javorníka. Mši svatou celebroval P. Piotr Niewiadomski, SDS a byla sloužena za všechny přítomné, jejich rodiny a hlavně za všechny Antoníny z naší farnosti.


V kázání mluvil otec Piotr o sv. Antonínovi a o dvou příhodách z jeho cest. Jednou na svých cestách zavítal do Verony, kde tenkrát žil jeden velice krutý vévoda. Měl na svědomí stovky lidských životů a Antonín, když se dověděl o tomto člověku, tak se rozhodl, že si s ním promluví. Vévoda seděl na trůně a kolem něho mnoho vojáků. Antonín beze strachu začal vypočítávat vévodovy hříchy. Nevinně prolitou krev, jeho bezbožnosti, krádeže a mluvil o pomstě nebes. Vojáci už jenom čekali na pokyn svého pána, aby drzého mnicha rozsekali na kusy. Najednou ale onen mocný muž zbledl, začal se třást na celém těle, sestoupil z trůnu a padl Antonínovi k nohám a v slzách slíbil nápravu svého života. 

Podobná je příhoda o 22 loupežnících, kteří řádili po celé krajině. Když Antonín kázal v jednom kostele, tak si tito bandité vyčíhli tuto chvíli k tomu, aby pod záminkou naslouchání kázání mezitím v kostele něco ukradli. Nicméně jejich záměr nakonec dopadl úplně jinak. Loupežníci zasaženi Božím slovem, nejen že nic neukradli, ale po mši šli okamžitě za Antonínem s tím, že ho prosili o svatou zpověď a zároveň také prosili o co největší pokání. Krásným příběhem, který ještě zmíním je obrácení člověka, který odpadl od Boha, protože nevěřil v Boží přítomnost v eucharistii. Když se setkal s Antonínem tak mu řekl, že by uvěřil pouze pod jednou podmínkou a sice, že by jeho vlastní osel poklekl před Nejsvětější svátostí. To že by pro něho byl důvod k uvěření. Jednou šel Antonín s Nejsvětější svátostí navštívit jednoho nemocného a shodou okolností potkal tohoto muže se svým oslem. Ale co to? Oslík najednou pokleká a svoji hlavu sklání před Ježíšem v eucharistii. To odpadlým mužem tak zatřáslo, že okamžitě uvěřil v Boha.

Po svatém přijímání všichni zazpívali slavnostní Te Deum a pomodlili se na úmysl svatého otce. Otec Piotr všem přítomným poutníkům poděkoval za účast a závěrem se pořídila společná fotografie na památku.