Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 08. 06. 2018

bt_javornik1.jpgV neděli dne 3. června od desáté hodiny dopoledne se konala slavnostní bohoslužba k uctění Těla a Krve Páně. Bohoslužbu celebroval P. Mgr. Krzsyzstof Ryźko, SDS, javornický administrátor. Pozorným nasloucháním Božímu slovu jsme měli možnost porovnat rozdíl starozákonního dodržování smlouvy s Hospodinem, kdy Mojžíš konal obřad posvěcování těch, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, použitím popela z jalovic a pokropením krví z býčků, jak se dozvídáme z jeho druhé knihy.


Novozákonní smlouva s Hospodinem je zcela odlišná. Ježíš přišel jako velekněz budoucích hodnot. Vešel jednou provždy do svatyně prolitím vlastní krve, aby nám získal věčné vykoupení. Ježíš se tak stal prostředníkem nové smlouvy. Svou smrtí dal zadostiučinění za hříchy (spáchané) v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává (splnění) slibu o věčném dědictví, jak je psáno v listu Židům - Krev Kristova očistí naše svědomí.

Čtením z Markova evangelia jsme se vrátili do událostí Zeleného čtvrtku, kdy Pán Ježíš společně s dvanácti apoštoly naposledy večeřel. Při této večeři ustanovil pravidla nové a věčné smlouvy, pravidla, která na jeho památku konali a konají zasvěcené a k tomuto úkonu pověřené osoby. Ježíš, náš kněz, pravý a věčný, přikázal slavit jednou provždy tuto památku jeho oběti, aby jeho tělo bylo chlebem našeho života a kalich krve byl odpuštěním našich hříchů.

Pro Ježíšovu velikou oběť bychom měli přistupovat k eucharistii s patřičnou úctou, s čistým, hříchem nezatíženým srdcem.  A vůbec, měli bychom si uvědomovat, proč přicházíme do chrámu Božího, s kým se jdeme setkat, jak se na každé setkání připravujeme a zda nás tato setkávání alespoň trochu proměňují.

Po svatém přijímání a ohláškách jsme měli možnost zúčastnit se slavnostního průvodu ke čtyřem oltářům. Společným průvodem tak vyznáváme Ježíšovu přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína.

Nejprve se po okuřování konal výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Kněz pronesl modlitbu za ty, kteří v Pána Ježíše věří i za ty, kteří nevěří, za ty, kteří víru ztratili i za ty, kteří Pána Ježíše dosud nepoznali. V modlitbě za nás všechny poděkoval za chléb a víno proměněné v Tělo a Krev Pána Ježíše a prosil za odpuštění pro ty, kteří jsou lhostejní a urážejí Ježíše svými hříchy. 

První zastavení bylo u oltáře v kostele. Po okuřování, klanění, úctyvzdání, chvále a velebení Nejsvětější svátosti oltářní přečetl kněz úryvek z Lukášova evangelia (Lk. 22, 14-20).  V  přímluvách děkoval za dar života, krásu stvoření i za dar znovuzrození ve svátosti křtu, za posvátný nápoj Těla a Krve Páně, za společenství církve, za zdraví, radost z víry, modlitby, pomoc a ochranu, odpuštění a důvěru i za každé dobro. Po modlitbě k  Nebeskému Otci a okuřování Svátosti jsme vykročili v průvodu z kostela. 

U druhého oltáře po okuřování Svátosti a úvodním obřadu přečetl P. Krzysztof úryvek z evangelia (Lk18,015-17), v přímluvách prosil za rodiny, všechny děti, odmítané i nenarozené, manžele, opuštěné a osamocené lidi, staré a nemocné i za naše zemřelé.  Po modlitbě Otče náš… a okuřování Nejsvětější svátosti pokračoval průvod ke třetímu oltáři.

Při třetím zastavení po předchozím obřadu okuřování a klanění přečetl P. Krzysztof úryvek z evangelia (Mt.28, 16-20), přímluvy pak byly za veřejné záležitosti s prosbou za spravedlnost, lidská práva, za dar moudrosti pro vládní činitele, jednotu, svornost, ale i za přízeň počasí a hojnost úrody. Po modlitbě a okuřování jsme dokončili průvod vstupem do kostela a čtvrtým zastavením u hlavního oltáře.

Po opětovném okuřování a klanění jsme vyslechli čtení z Matoušova evangelia (Mt.11, 25-30). Přímluvy byly za biskupy, kněze a zasvěcené osoby, za ty, kteří dostali od Ježíše poslání vést Boží lid. Společně jsme pro ně vyprošovali potřebné Boží dary a milosti, aby vytrvali ve své celoživotní oddanosti Bohu a ve službě bližním. Následovala modlitba Otče náš.. , okuřování, závěrečné modlitby a svátostné požehnání.

Průvod byl provázen zpěvem jednotlivých slok písně: Bože, chválíme Tebe, ti nejmenší kráčeli v čele průvodu a květními lístky zdobili cestu na znamení úcty a díků za Ježíšovu výkupnou oběť.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A.R.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS