* Slavnost svatého Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 26. 06. 2022

petr.JPGPouť ke sv. Petru a Pavlu se konala v neděli 26.6.2022 v 10:00 hodin v Bernarticích. Nazdobený kostel panem Kozakem, paní Zelovou, paní Palovčíkovou květinami a barevnými stuhami, šest ministrantů spolu s otcem Miroslavem, malé děti s rodiči, povznášející varhanní hudba paní Michálkové, to vše nás potěšilo a zároveň povzbudilo, že i v malých farnostech věřící pečují o svůj kostel, a to vše k oslavě Boží. Ministranti Dan, Matěj, Prokop, Barborka, Kryštof a Ondřej při pravidelných pátečních bohoslužbách věrně nacvičovali liturgii a kadidlo. Okuřování vyjadřuje úctu a modlitbu. Vonný dým prostupoval kostelem svatého Petra a Pavla, kteří slavili svůj svátek a my mohli nahlédnout na životy svatých, kteří nás stále motivují k poctivému a věrnému životu. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* V Sobotíně na Šumpersku pohřbená s. M. Paschalis Jahnová byla beatifikována

Vydáno dne 26. 06. 2022

Vratislav – V sobotu 11. června byla v polské Vratislavi beatifikována alžbětánka s. M. Paschalis Jahnová a devět jejích družek, jež mezi únorem a červnem r. 1945 položily život při obraně čistoty své či jiných žen a dívek. Slavnostní beatifikační akt vykonal jménem papeže Františka Marcello kardinál Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty se během války i v její závěrečné fázi staraly o nemocné a přestárlé. Setrvaly na svém místě při těchto ubožácích i tváří v tvář blížící se hrozbě, která se na jejich působiště valila s postupující Rudou armádou a hrůznými zvěstmi o páchaných zvěrstvech, které ji předcházely – s výjimkou právě s. Paschalis, jež odešla z Nisy na přímý příkaz své představené. Svému osudu stejně neunikla, a než aby přišla o svou čistotu, přijala raději dobrovolně smrt (s křížkem v ruce) v Sobotíně u Šumperka.


| Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Vydáno dne 25. 06. 2022

jezis.jpgVe čtvrtek 23.6., v pátek 24.6., v sobotu 25.6. jsme oslavili v kostele ve Vidnavě a na charitě v kapli svaté Hedviky, v Kobylé v kostele i v domově důchodců a v Bernarticích v kostele Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino. Na obě srdce jsme napojili i malou Štěpánku při sobotním křtu v Kobylé. Po celý měsíc červen se s otcem Miroslavem a farníky scházíme u nazdobené sochy Božského Srdce Pána Ježíše v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Do Srdce Ježíšova vkládáme kněze našeho děkanátu Jeseník, rodiny i celý svět.
„Lidské srdce napojené na Ježíšovo Srdce se pozná… Je to člověk, který se obětuje pro druhé, když vidí trpícího, ujímá se ho, nese ho na svých ramenou, i když doplácí finančně a nikdo to neocení. Všímá si potřeb druhých, je obdařen pokorou, často sedí u Ježíšových nohou, protože ho má rád. Srdce napojené na Boha, srdce, o které se Pán Ježíš může opřít a spolehnout se…“ Jsem to i já? zněla slova otce Miroslava v naších myslích při čtvrteční kytarové mši svaté. Víme, že jsme lidé hříšní, netrpěliví, že spoustu věcí pokazíme, mnohdy zavíráme oči a nevidíme, nechce se nám pracovat, obětovat se, radíme, ale nic nepomůžeme, modlitbě věnujeme tak málo času… 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Boží Tělo ve Vidnavě

Vydáno dne 16. 06. 2022

bozi_telo.jpgSlavnost Těla a Krve Páně, den, kdy děkujeme za svaté přijímání, za pokrm, který sytí naši duši. Přispěchali jsme ve čtvrtek 16.6.2022 do kostela sv. Kateřiny poděkovat při mši svaté živému Kristu a vnímat propojení člověka s Bohem skrze eucharistii. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Jak jsme vděční našim kněžím, že každý den při mši svaté proměňují, Tělo a Krev Krista nám rozdávají. Po celou dobu jsme při kytaře zpívali písně k oslavě Eucharistie a k Boží chvále. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Otevřené dveře kostela sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 14. 06. 2022

kobyla1.jpgNaše Noc kostelů proběhla ve spolupráci farnosti a OÚ Kobylá n. V. 
Hudebním vystoupením ji zahájily děti z místní školy. Pod vedením p. ředitelky R. Strapkové nám zazpívaly, zabubnovaly a zapískaly na flétničkách a celé se to krásně poslouchalo! Úsměvy na tváři se lidem objevily hned u první sólově zazpívané písně.
 
Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže. Ta byla vyhlášena asi měsíc předem p. starostkou Z. Jochmanovou na téma „Kobylá“ a zúčastnilo se jí 29 dětí. Obrázky jsme měli vystaveny a moc se líbily! Nakonec z toho vyšlo jedno 1. místo a ostatní skončily všichni na druhém. Byly rozdány ceny a dán prostor pro přestávku, kdy se návštěvníci mohli porozhlédnout po celém kostele. | Zdroj: Text: Marie Bednarská, foto: Eliška Salová | Informační e-mailVytisknout článek

* Hezké vztahy mezi lidmi ve Vidnavě

Vydáno dne 11. 06. 2022

nockostelu2.jpgV pátek 10. června 2022 jsme se ve Vidnavě tradičně přihlásili na Noc kostelů, které jsme věnovali poctivou přípravu. Nejen, že se ometly všude pavučiny, ale uklidily se různá zákoutí v kostelích, kam se málo chodí. I schodiště na věž zářilo čistotou. Nechyběly detailní popisky každého oltáře i sochy, seznam kněží od 13. století působící ve farnosti až do dnešní doby, historie, smysl modlitby… Noc kostelů je vždy pro nás výzvou udělat něco navíc a připomenout, že tady nejsme sami, že Bůh je Stvořitelem člověka a jeho láska objímá každého z nás. Už při vstupu do kostela se člověk ocitá v jiném světě, ze svatostánku každého vítá Pán Ježíš…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 11. 06. 2022

Vidnava (slavnost Těla a Krve Páně)
16. června ve čtvrtek v 16:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny, výstav Nejsvětější svátosti s průvodem kolem kostela a žehnáním do čtyř světových stran.
18. června v sobotu v 16:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny, výstav Nejsvětější svátosti s průvodem kolem kostela a žehnáním do čtyř světových stran.
 
Kobylá nad Vidnavkou (slavnost Těla a Krve Páně)
19. června v neděli v 8:45 hodin mše svatá v kostele sv. Jáchyma, výstav Nejsvětější svátosti s průvodem kolem kostela a žehnáním do čtyř světových stran.
 
Bernartice u Javorníka (slavnost Těla a Krve Páně)
19. června v neděli v 10:00 hodin mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, výstav Nejsvětější svátosti s průvodem kolem kostela a žehnáním do čtyř světových stran.
 
 | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poslední květnové velikonoční dny patřily charitě ve Vidnavě a domovům důchodců v Kobylé

Vydáno dne 31. 05. 2022

seniori1.JPGVe středu 25.5. a ve čtvrtek 26.5. se konaly mše svaté v domově důchodců číslo 153 a v domově důchodců- zámek číslo 58 v Kobylé nad Vidnavkou. Otec Miroslav seniory povzbudil, a protože se slavilo Nanebevstoupení Páně, promluvil o nebi, domově, který nás po smrti čeká. Předal všem naději a připomenul přikázání, která jsou klíčem do Božího království. Poděkování patří Zdence Herzigové a Růžence Krajíčkové, které pracují v domovech důchodců v Kobylé a pečlivě se starají o pravidelný průběh mše svaté.
 
V pondělí 30.5. jsme se setkali i s hosty z Javornicka na slavnostní mši svaté v Domově pokojného stáří ve Vidnavě v kapli sv. Hedviky. Děkovalo se za nově zřízenou odlehčovací službu sv. Zdislavy. Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout na přechodnou dobu podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo tělesného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném prostředí, a tím umožnit pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek nebo vyřízení svých záležitostí. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2509 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS