Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích r.2007

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: Text_Marie G.,foto MG, Vydáno dne: 25. 06. 2007

bernartice_pout.JPG„Buďme pevní jako sv. Petr a pružní, pohybliví jako sv. Pavel“

V neděli 24.6.2007 se konala slavnostní poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, koncelebroval P. Edward Henne z Paczkowa. Na pouť přijeli věřící z Vidnavy, Kobylé, Černé Vody a Paczkowa. Na začátku jsme se modlili spolu s otcem děkanem růženec radostný a světla. V 11:00 hodin začala mše svatá, která byla obětovaná za farnost Bernartice a za všechny přítomné poutníky.V kázání  otec děkan mluvil o zkouškách v rovině desatera, které nás provázejí celý pozemský život. Člověk je zkoušen Bohem, ale také ďáblem. Všichni známe hněv, zlobu, hřích šestého přikázání a další… V desateru je ale také přikázání „V jednoho Boha věřit budeš“. Kdo z nás nebyl pokoušen právě v této rovině, v rovině víry. Sv. Petr na otázku Ježíše, za koho mě pokládáte, odpovídá: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“ Zjevil mu to nebeský Otec. A my se znovu rozhodujeme, že Ježíše přijímáme, milujeme, následujeme stejně jako sv. Petr a Pavel. Kolik lidí kolem nás je spoutaných hříchem, závislostí, strachem a neví si rady. Sv. Petr a Pavel nám ukazují cestu k Bohu, na které můžeme prožít setkání s Pánem, s anděly, se svatými. Komunikujme se svým andělem strážným, neboť on nás osvobozuje z milostí Boží, chrání nás na naší cestě k Bohu. Sv. Petr, který je představitel církve, morálky nám dává sílu, abychom byli věrní naší římskokatolické církvi a nestyděli se vyznat, že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha. Sv. Pavel evangelizoval lidi, pohyboval se z místa na místo. My také navštěvujme lidi a nebojme se hlásat evangelium. Buďme pevní jako sv. Petr a pružní, pohybliví jako sv. Pavel. Oni  nám tuto milost a sílu vyprosí.

Po mši svaté jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu u Nejsvětější Svátosti Oltářní a zasvětili Jemu svá srdce. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem.  

„Sv. Petře a Pavle, provázejte mě na mé pozemské pouti, ať si uchovám v srdci víru v Trojjediného Boha. Ať ho stále velebím a ctím, ať  je pro mě vším!“