Otec Adam uděloval v Bernarticích novokněžské požehnání

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG, Vydáno dne: 20. 01. 2008

Adam_Kuszaj_knez.JPG„Hle přicházím Pane, abych splnil Tvou vůli“

V neděli 20.ledna 2008 se farníci otce děkana z Bernartic, Vidnavy, Kobylé, Velké Kraše a Černé Vody sešli v kostele sv. Petra a Pavla na mši svaté, kterou v 11:15 hodin celebroval novokněz Adam Kuszaj SDS a  koncelebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Otec děkan v úvodu mše svaté otce Adama srdečně mezi námi přivítal a vyzdvihl důležitost mše svaté a smysl novokněžského požehnání. Mše svatá byla obětovaná za všechny přítomné věřící, za jejich rodiny s prosbou, aby nám  Pán dal požehnání a hodně milostí.V kázání otec Adam mluvil o hříchu a o oběti – „Na otázku, co bylo největším objevem 20.století trvá mezi vědci spor. Jeden z teologů odpověděl, že to bylo znovu objevení hříchu. Na ten se už v 18.století začalo zapomínat a v 19.století se zapomnělo docela. Proto musely přijít dvě světové války, milióny lidí zemřelo. Posledním vrcholem bylo 11.9.2001 tragické události, které odhalily zranitelnost všech národů. Často slyšíme o globalizaci či budoucnosti světa. Svět při životě neudrží mocní vladaři, nýbrž ti, kdo trpí a jsou ochotni trpět. Trpět pro druhé, myslet na druhého, než na sebe, přemáhat své osobní nároky. To je cesta, na kterou nás volá Pán Ježíš. Takovému počínání se říká „oběť“. Jan Křtitel vydal o Kristu poselství, že On je Beránek, který snímá hříchy světa. Máme odstranit hřích a darovat se Duchu svatému. Ježíš vzal na sebe všechny hříchy, očišťuje nás, ale zároveň  nese naše bolesti. Vzal na sebe všechny bolesti celého světa, nese ji v milionech svých bratří. Nese celý svět a toto dílo lásky je klíčem k budoucnosti světa. My křesťané jsme přizváni následovat Krista. Proto pohleď s úctou na Beránka, který plnil vůli Otce, poklekni před Ním a nabídni se Mu. Rád Tě přijme mezi ty, kteří vydávají o Něm svědectví – „Hle přicházím Pane, abych splnil Tvou vůli“.

Před požehnáním následovalo blahopřání otci Adamovi a předání dárků -  rodina Michálkova popřála za farnost Bernartice, paní Franioková za farnost Vidnavu, pan Kubáň za farnost Černou Vodu a paní Kurková za farnost Kobylou. Otec Adam poděkoval otci děkanovi za milé přijetí i všem přítomným věřícím.

Po závěrečném požehnání nám otec Adam udělil každému zvlášť novokněžské požehnání a předal nám svatý obrázek.

„Otče Adame, v růžencích na Vás pamatujeme každý den!“