Děkanátní setkání seniorů v roce sv.Pavla v kostele sv.Pavla v Bernarticích

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: MG, Vydáno dne: 16. 10. 2008

PetrPavel.JPGVe čtvrtek dne 16.října 2008 se uskutečnilo děkanátní setkání seniorů, které pod záštitou otce děkana P.Mgr.Miroslava Kadlece vedl pan farář z Bílé Vody a zároveň kaplan pro mládež P.Mgr.Jozef Florek.  Ve farním kostele sv.Petra a Pavla v Bernarticích se sešli věřící ze všech koutů děkanátu, aby se společně modlili a někteří přijali plnomocné odpustky.V 16:30 hodin začala modlitba růžence. Po ní následovala mše svatá, kterou otec Jozef obětoval za všechny přítomné, jejich rodiny a za všechny seniory.

Něco z kázání otce Jozefa :  V celém tomto týdnu slyšíme v evangeliích slovíčko „běda“. Pán Ježíš poukazuje a kárá tehdejší učence – farizeje a učitele zákona, kteří znali Boží zákon zpaměti, aby si jej nevykládali po svém - rozumově, ale aby jej začali vnímat srdcem. Svatý Pavel byl také velice studovaný muž, který nevěřil v Ježíše Krista, nesetkal se s ním a nechápal, že mnozí Izraelité opouští židovskou víru a přestupují do „jakési sekty“ a klaní se nějakému Ježíši. Proto začal tyto přívržence horlivě pronásledovat. Vnímal vše svým rozumem. Ježíš mu otevírá oči a hlavně srdce, Pavel začíná vnímat srdcem a hlásáním evangelia přivádí lidi na pravou víru – víru v Pána Ježíše. Člověk by neměl žít v přetvářce. Neměl by žít tak, jako reklama. Navenek pěkná, přitažlivá, ale ve skutečnosti mnohdy mimo očekávání. A jak je to se mnou? Jsem navenek dobrý křesťan, ale co uvnitř? Farizeové a učitelé zákona byli také navenek dobrými věřícími, ale ne srdcem, proto Ježíšovo „běda vám!“ Nejsem také já, jako ten farizeus? Nad tím se zamysleme.

Po mši svaté otec Jozef vystavil Nejsvětější svátost a společně pod jeho vedením jsme se pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu na úmysl svatého otce.  Vše bylo ukončeno svátostným požehnáním.

Svatý Pavle dej, ať se nechováme jen navenek jako dobří křesťané, nýbrž ať jsme dobrými křesťany, služebníky na Boží vinici. Amen.