První svaté přijímání ve farnosti Vidnava 7.6.2009

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : MG, Vydáno dne: 08. 06. 2009

1.prijimani_Vid.jpg„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“

V neděli 7. června 2009 v 10:00 hodin při slavnosti Nejsvětější Trojice se v naší farnosti Vidnava konalo první svaté přijímání dvou dětí a křest dvou dětí. Alice Kopecká z farnosti Vidnava a Lucie Karásková z farnosti Kobylá se na svátost eucharistie připravovaly celý rok v náboženství.Slavnostní mše svatá začala průvodem prvokumunikantek, ministrantek a otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece k oltáři.

V homilii otec děkan vysvětlil význam svátosti křtu, smíření a eucharistie. Pán Ježíš nám v evangeliu říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Je to veliká radost Pána Ježíše, který přichází ve svátostech k nám. Propojujeme se s Bohem, s Pannou Marií, anděly i svatými, jsme přijmutí do duchovní rodiny.

Po vyznání víry prvokomunikantka Lucie Karásková a Lukáš Kopecký přijali svátost křtu. Pak následovaly přímluvy a nesení darů.

Po modlitbě před svatým přijímáním, při kytarové písni „Vzácný jsi pro mě Pane můj,“ Alice a Lucie přijaly do svých srdcí poprvé Pána Ježíše ve svátosti oltářní.

V závěru mše svaté nechybělo poděkování otci děkanovi, rodičům i slečně katechetce, kteří umožnili dětem přijmout tuto krásnou svátost.

Farníci byli po mši svaté pozváni na faru na občerstvení.