Čestné občanství udělené Mons. Antonu Ottemu

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 18. 05. 2015

Páteční den 15. květen 2015 byl pro Vidnavu významným. Mons. Antonu Ottemu bylo uděleno čestné občanství města Vidnava za celoživotní přínos v rozvíjení česko-německých vztahů. Na tuto výjimečnou událost bylo pozváno mnoho hostů, mezi nimi primátor města Neuburg Dr. Bernhard Gmehling, Dr. Richard Kessler bývalý hejtman města Neuburg, hosté z francouzského města Séte, Dr. Prokop Brož kanovník Vyšehradské kapituly, Karl Wuchterl předseda sdružení sudetoněmeckých kněží, zástupci a členové Domovského svazu Vidnava – Velká Kraš (Heimatbund Weidenau – GroBkrosse), členové  Ackermann-Gemeinde a sdružení Ackermann-Gemeinde. Za naši ostravsko-opavskou diecézi přijal pozvání náš otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz, který při příchodu do základní umělecké školy Karla Ditterse byl přivítán spontánním potleskem od všech přítomných.


Setkání začalo v 10:00 hodin před poštovním úřadem u pamětní desky dvou popravených příslušníků finanční stráže Josefa Nováka a Františka Pospíšila. Bylo pro mne ctí předat kytici za naši farnost  spolu s Mons. Antonem Ottem, panem starostou Bc. Rostislavem Kačorou, primátorem města Neuburg Dr. Bernhardem Gmehlingem. Chvilkou ticha se vzpomínkou na oběti nacismu jsme uctili památku zesnulých.

V 10:30 hodin místostarostka Vidnavy Mgr. Eva Pavličíková všechny přivítala v sále základní umělecké školy a programem provázela spolu s překladatelkou do německého jazyka. V úvodu zazněly dvě slavnostní intrády od Jiřího Ignáce Linka, na trombon zahrál Jakub Mrva se svým učitelem Mgr. Bohuslavem Holišem. V projevech,  které následovaly, také zaznělo: „Mons. Anton Otte je stavitel mostu mezi Českem a Německem, od člověka k člověku, od národu k národu, významný budovatel.“ Vyslechli jsme blahopřání, vlídná slova našeho otce biskupa i pana starosty Bc. Rostislava Kačory, který Mons. Antonu Ottemu udělil čestné občanství města Vidnava. „Je mi ctí být občanem města Vidnava, zde jsem vyrůstal, dostal víru, poznal učitele, řeholnice, kněze, přátele. Vidnava vždy zůstala mým pravým domovem.“ pronesl od srdce a poděkoval všem otec Anton. Následovala klavírní skladba Franze Schuberta: Impromptu  As dur v podání Evy Furmánkové a v závěru slavnostního setkání zaznělo Zastaveníčko od skladatele Franze Schuberta v podání učitelů školy: Bc. Radmily Jiráskové – klavír, Tomáše Zápecy – housle a Mgr. Jaromíra Kuchaře – violoncello. 

Otec Anton, Mons.  František Václav Lobkowicz, Bc. Rostislav Kačora,  Dr. Bernhard Gmehling, PaedDr. Jan Pospíšil  předali na místním hřbitově u pomníku květiny, zazvonili na zvon a modlitbou Otče náš v češtině i v němčině jsme všichni uctili památku zesnulých. 

Následovala prohlídka Vidnavy, zavítali jsme do parku k pamětnímu kamenu, který byl odhalen při oslavě 700 let od založení obce. Na kameni je nápis : Na paměť 700 let založení Vidnavy. 1266 – 19.června 1966. Na tomto místě vznikla společná fotografie. 

Pro všechny pozvané hosty bylo přichystáno bohaté pohoštění v sále Základní umělecké školy. 

V 15:15 hodin jsme se setkali v kostele sv. Kateřiny, kde byl předán od svazu německých rodáků obraz Panny Marie s Ježíškem od Vidnavského malíře Aloise Baucha, který v našem kostele maloval stropní malby. Nechali jsme zhotovit dřevěný stojan, na kterém byl obraz vystaven. Otec Anton přítomné hosty i farníky seznámil s historií obrazu, jehož zlatostříbrný rám zdobí nebeští andělé. Zazpívali jsme mariánskou píseň Chválu vzdejme, ó křesťané a modlitbou v němčině pozdravili Pannu Marii. Za naši farnost Vidnava jsem poděkovala Mons. Antonu Ottemu a primátoru z Neuburgu Dr. Bernhardu Gmehlingu.

Ve farní kanceláři na faře nám bylo od třech německých rodáků předáno  2000 Euro na pořízení nového zvonu do kostela sv. Kateřiny, který ponese jméno sv. Jana z Arku. Maminka otce děkana připravila pro všechny  pohoštění. 

Sobotní den 16. květen jsme zakončili v 16:00 hodin slavnostní mší svatou k Nanebevstoupení Páně, kterou celebroval Mons. Anton Otte. V homilii nás povzbudil k nesení a hlásání evangelia. „Předávejte tuto radostnou zvěst, že nebe je, buďte posli této pravdy, lásky a skutečnosti…“ V závěru mše svaté farníci blahopřáli otci Antonu k udělení čestného občanství města Vidnava a předali dárek s kytičkou. 

Otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, pozvaný panem starostou, nebyl přítomen  kvůli své nemoci. Pamatoval na nás ve mších svatých. Ještě než odjel, zeptala jsem se ho na názor udělení občanství Mons. Antonu Ottemu. Otec Miroslav vyjádřil své potěšení a radost nad vztahem města Vidnavy ke kněžím. Vzpomenul na svého předchůdce P. Nowaka, kterého lidé věřící i nevěřící měli nesmírně rádi, na řeholní sestry, které žily dlouhá léta ve Vidnavě a občané Vidnavy si jich váží dodnes. Připomněl 20 let svého působení ve Vidnavě a velice hezké věcné vztahy nejen s věřícími, ale i s městským úřadem a se všemi občany. Otec děkan řekl, že je velice rád za Vidnavu, která si váží kněží a která udělila čestné občanství otci Antonu Ottemu, kterému poblahopřál několik dní před vlastní slavností na faře ve Vidnavě.