Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 28. 07. 2019

kobyla1.jpgV neděli 28.7. 2019 jsme v 10:00 hodin slavili pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou. Bylo radostí v kostele vidět mnoho malých dětí se svými rodiči, vždyť naše pouť se dotýkala hlavně rodin po vzoru svatých rodičů Jáchyma a Anny. A právě v tomto duchu nás po celou mši svatou provázel otec Miroslav Kadlec. „Být mužem a být ženou, opřít se jeden o druhého ve vzájemné pomoci s požehnáním Otce Boha, Syna a Ducha svatého, to je štěstí každé rodiny."


Otec Miroslav nás provedl čtením z první knihy Mojžíšovy „Nářek na Sodomu a Gomoru." Vyzdvihl Abraháma, který smlouval s Hospodinem, aby nezahubil město, pokud najde spravedlivé. „Najde se v mé a tvé rodině, farnosti alespoň jeden spravedlivý, který je napojený na Boha a smlouvá s ním?“ tázal se pan farář. „Kleknout si a v pokoře prosit Hospodina, ale ne o zdraví, úspěch, peníze…. Nesobecký postoj Abraháma, který chtěl zachránit město a od srdce k srdci smlouval a prosil za odpuštění hříchů. Když volám k Hospodinu, vyslyší mě,“ povzbudil nás otec Miroslav. V tu chvíli jsme toužili být Abrahámem, být alespoň tím jedním spravedlivým v rodině, ve farnosti, který každý den s pokorou prosí nejen za sebe, ale za všechny bratry a sestry, za odpuštění našich hříchů. Vždyť lidský život je kapka do moře času vesmírného, a i ta kapka přetvořená pro věrnost Krista a jeho slova je moc prospěšná věčnému životu. Rovnat v lidech život, to má váhu. Otec Miroslav dal také za příklad sv. Alžbětu, která byla napojena na Boha, a proto poznala, že Maria je požehnaná mezi ženami, že nosí požehnaný plod. „Pro takovou jednu Alžbětu, svatou Annu, sv. Jáchyma, Abraháma naše rodiny přežijí a získají poklad v nebi.“
 
Po mši svaté jsme u výstavu Nejsvětější svátosti zasvětili svá srdce a přijali svátostné požehnání jako posilu být spravedlivým, pokorným služebníkem Božím, který na kolenou každý den prosí a smlouvá u Hospodina Boha svého.