Charitní pouť ve Vidnavě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 03. 10. 2021

charita_jesenik.jpgV sobotu 2. října na svátek andělů strážných jsme při mši svaté děkovali za 25 let Domova pokojného stáří sv. Hedviky a Ave Vývařovny ve Vidnavě. Kostel svaté Kateřiny se zaplnil zaměstnanci Charity Jeseník, klienty, farníky i občany. Jak jsme ve Vidnavě vděční za Charitu, která poskytuje pomoc nemocným i domácí zdravotní péči. Bylo radostí Pánu Bohu při pouti za vše dobré a požehnané ze srdce děkovat. 
Paní ředitelka Mgr. Helena Paschkeová všechny přivítala a poděkovala svým zaměstnancům za prokázaná dobrodiní. „Jsme na cestě a snažíme se vydávat to nejlepší a nyní máme příležitost prosit, abychom dál kráčeli dobrým směrem.“ Varhany se rozezněly ve 14:00 hodin písní ke svatým a slavnostní mše svatá začala. Celebroval otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář společně s otcem Miroslavem. 


„Láska se pozná vytrvalostí, dobré dílo se pozná délkou trvání, díky Bohu za 25 let úžasného díla,“ vyjádřil radost otec děkan a připomněl sv. Vincence z Pauly, který je patronem charitního díla. Svatý Vincenc ve všech svých postaveních se snažil pomáhat chudým, trpícím a zasvětil svůj život jejich službě. Hlásání evangelia má být spojeno se svědectvím lásky. Vzpomenul pracující v terénu, kteří se potýkají s lidskou omezeností, tváří tvář těžkým nemocem, umírání, smrti. „Přinášejte světlo nemocným, naději, kde člověk trpí.“ Povzbudil všechny pracující ve skrytosti a popřál všem, ať jsou andělem pro pečující a trpící. Kéž dílo Charity roste stále do krásy.
 
V závěru mše svaté se děkovalo a přálo, vedoucím Charity sv. Hedviky a vývařovny Ave byly předány dorty, kněžím bílé růže a pak zazněla píseň k andělům strážným s prosbou o jejich Boží ochranu. Všichni pak byli pozváni na farní zahradu, kde se konalo bohaté pohoštění.